หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
   
 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ
 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง
 
ประชาชนได้รับการฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าสู่การผลิตที่ยั่งยืน
 
จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ที่พอเพียง
 
ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กีฬา และนันทนาการ
 
ส่งเสริมให้สังคม ชุมชน เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดแบบยั่งยืน
 
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แบบโปร่งใสตรวจสอบได้
 
จัดให้มีการพัฒนาด้านเกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม