ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งยางเมือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 6 )
2.96%
ด้านสาธารณูปโภค ( 176 )
86.70%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
3.45%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 8 )
3.94%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 6 )
2.96%