ท่านต้องการให้ อบต.ทุ่งยางเมือง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 6 )
3.05%
ด้านสาธารณูปโภค ( 175 )
88.83%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
1.52%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 8 )
4.06%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 5 )
2.54%