หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
   
 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 


 

 

จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำจัดให้มีสาธารณูปโภค, สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ

ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง ประชาชนได้รับการฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าสู่การผลิตที่ยั่งยืน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในระบบนอกระบบ และแหล่งข้อมูลข่าวสาร

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข้งของชุมชน ให้ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมด้านการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อย

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณีและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากร และหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดำเนินงาน

พัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ก่อสร้างปรับปรุง และบำรุงรักษา สวนสาธารณะ สวนหย่อม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬา สนามกีฬา