หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
 


นายชุมพร สาเกกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางนงนุช แก้วเสือ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวขวัญตา ใบยพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางฐิติยา เนียมสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายคมกฤษณ์ โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนวพรรษ ชำนาญเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธีรวัต กาวิละมูล
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ


นายสินชัย สุขสุเมฆ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน