หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
นายทันวิน ขำแย้ม
 
 


นายชุมพร สาเกกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-383-8999


นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-6237873
 
สำนักปลัด
 


นางสาวขวัญตา ใบยพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-9080281


นางฐิตินันท์ แสนสุภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 091-8375292


นางสาวภักดิ์ศิณี เพชร์มี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 085-7280016


นายธีรวัต กาวิละมูล
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
โทร : 090-4529036


นางฐิติยา เนียมสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 062-9194551


นางสาวนวพรรษ ชำนาญเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 086-4988051


นางสาวณัฏฐณิชา โตบำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-1489708