หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
 


นายชุมพร สาเกกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางนงนุช แก้วเสือ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวขวัญตา ใบยพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-9080281


นายวิษณุ ด้วงทา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 062-3081440


นางสาวภักดิ์ศิณี เพชร์มี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 085-7280016


นายธีรวัต กาวิละมูล
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
โทร : 090-4529036


นางฐิติยา เนียมสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 062-9194551


นางสาวนวพรรษ ชำนาญเสือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 086-4988051