หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายชุมพร สาเกกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางนงนุช แก้วเสือ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวขวัญตา ใบยพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพัชรา หินสอน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางฐิติยา เนียมสวรรค์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุมาลี ปานทุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสิรินดา สุขก๋า
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวนวพรรษ ชำนาญเสือ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน