หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชุมพร สาเกกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 061-3838999


นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-6237873
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายศิริโรจน์ สุวรรณเจริญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 083-6237873


นางนงนุช แก้วเสือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-4366574


นางสาวสนิ ต้นประสงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 064-1365455


นายนที พูลอ่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-2598797


นางสาวพรภิมล ป้องเรือ
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 062-8382979


นางนงนุช แก้วเสือ
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 095-4366574