หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
นายทันวิน ขำแย้ม
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(1 ต.ค.64) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสฯ(2-64) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)