หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (2563-2567) [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเจตจำนงการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(2-64) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(1-64) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 23 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)