หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง.สุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)