หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ประจำปี 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (2563 - 2567) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ส่วนที่4 การติดตามและประเมินผล [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 83  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.03 (บัญชีครุภัณฑ์) [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02/1 (รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ) [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 (รายละเอียดโครงการพัฒนา) [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.01(บัญชีสรุปโครงการพัฒนา) [ 9 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2      3