หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัยและปฎิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฎิบัติ มีความสมัครสมานสามัคคี ประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 15.42 น. โดย คุณ กิตติ ทองเผือก

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย