หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 


นายทันวิน ขำแย้ม
ประธานสภา อบต.
 


นายเรือง นิ่มคำ
รองประธานสภา อบต.


นายชุมพร สาเกกูล
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายวัลลภ บัวทอง
สมาชิกสภา อบต.


นายประสาท เป้ก้า
สมาชิกสภา อบต.


นายเราะ แก้วคำ
สมาชิกสภา อบต.


นายธวัช อ่ำทอง
สมาชิกสภา อบต.


นายเชาวลิต แก่นลืม
สมาชิกสภา อบต.


นายณรงค์ ธีระพัฒนพงษ์
สมาชิกสภา อบต.