หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
พัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มเเข็ง
สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล"
.................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
วิสัยทัศน์ อบต.ทุ่งยางเมือง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งยางเมือง
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
อบต.ทุ่งยางเมือง
อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-383-8999
นายชุมพร สาเกกูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สท0023.3/ว111 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.4/ว93 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร เพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การอนุมัติให้ใช้เงินสะสม/ทุนสำรอง การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประ  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว110 เร่งรัดการรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท. ผ่านระบบ INFO  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว108 สำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.1/ว 191 มอบหมายภารกิจการจัดงานวันรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว107 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว195 รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว101 สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว100 ตอบแบบสำรวจการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว99 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว182 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว153 ประกาศ ก.ท.จ. สุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2564  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว98 ประชาสัมพันธ์ส่งแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการกำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว97 ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว96 ประชาสัมพัธ์การฝึกอบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว176 การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต (เพิ่มเติม)  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว87 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครอวส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามมาตรการ COVID Free Setting  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว88 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว159 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว83 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ ๘  [ 12 ม.ค. 2565 ]    
 
 
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
 
 


จ้างเหมาซ่อมแซมชุดรับแขก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๖-๐ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวั [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวั [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวั [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านยางเมืองโรงเ [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายจุดบริการประชาชน อบต.ทุ่งยางเมือง ช่วงเท [ 27 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กช) โดยวิธ [ 23 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (สป) โดยวิธ [ 20 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (สป) โดยวิธีเฉ [ 13 ธ.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกร่ [ 30 พ.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวั [ 30 พ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
ทต.กลางดง รตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตำบลกลางดง [ 30 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
ทต.กลางดง โครงการอบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน [ 22 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
อบต.สารจิตร ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองจิก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้า [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ไกรนอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ไกรกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง สมัยสามัญ สมั [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นครเดิฐ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ สมัยสามัญ ส [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 67 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ปรับหน้าดิน วางป้ายจราจรก่อนเปิดตลาดสด(ชั่วคราว) [ 15 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก พิธีบวงสรวงและสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ประจำปี 2565 [ 15 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 ต.ค. 2564)    อ่าน 1138  ตอบ 44  
เทิดทูลข้อความสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 พ.ค. 2564)    อ่าน 1664  ตอบ 3  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 83  ตอบ 0  
 
 
 
 หนมเมล

วัดทุ่งยั้งเมือง ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย