หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/68 (อ.สวรรคโลก) เเนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล(โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา))  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว193 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว192 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว 159 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว180 แนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว155 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว60 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.1/ว 059 การเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ และการจัดงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2564  [ 12 ม.ค. 2564 ]   
สท 0023.3/ว50 ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) Update  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
สท0023.3/ว46  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
พว.2567 อ./2563 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  [ 11 ม.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,412