หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
สายตรงนายก
โทร : 055-019-667
.....................................
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว5416 กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว5418 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รหัสหลักสูตร ๖๔๐๓๐๓ - ๖๔)  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว5419 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว1960 ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการ สุขภาพลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2564 และคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน อธิบดีกรมอนามัยในการควบคุมป้  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.3/ว5431 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไตรมาส 4/2564  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.2/ว5413 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฎิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน 2562  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว5430 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.4/ว5411 หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ ลัมปัสกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.3/1966 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
สท0023.5/ว5415 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
ที่ สท 0023.3/ว1959 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่  [ 7 ธ.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,564