หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิให้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วย หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีส่วนราชการภายในดังนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไปในสำนักงานปลัดงานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ กิจการสภาฯ งานบริการประชาชน การประสานงาน งานเลือกตั้งและทะเบียน ข้อมูล งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน งานพัฒนาชุมชน งานตรวจสอบภายใน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์ งานวิชาการ งานรวบรวมสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา แผนงาน แผนปฏิบัติงาน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยให้มีส่วนราชการภายในดังนี้

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการเงิน งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการบัญชี งานทะเบียนคุมเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานแสดงฐานะทางการเงิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับหมาย โดยให้มีส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ฝายทดน้ำ งานข้อมูลก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและบริการข้อมูล

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานประสานกิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ำงานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง