หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-019-667
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านสงกระสา ตำบลทุ่งยางเมืองเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายสุดของอำเภอคีรีมาศ อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอคีรีมาศ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ คีรีมาศ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 29,494 ไร่ (47.19 ตารางกิโลเมตร)
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สามพวงและ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย และเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “เป็นป่าเขาหลวง” แห้งแล้งในฤดูแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเหมาะกับการทำการเกษตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
 
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลทุ่งยางเมืองเป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
 
 
ตำบลทุ่งยางเมือง มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่ข้าวโพด ทำไร่ถั่ว และในปัจจุบันมีการปลูกมันสำปะหลังในบางพื้นที่
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,164 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,072 คน คิดเป็นร้อยละ 49.54

หญิง จำนวน 1,092 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46
ความหนาแน่นเฉลี่ย 45.86 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านสงกระสา 178 189 367  
2   บ้านทุ่งยางเมือง 249 228 477
  3   บ้านเนินสะเดา 171 186 357  
4   บ้านวังกร่าง 311 321 632
  5   บ้านคลองน้ำเย็น 163 168 331  
    รวม 1,072 1,092 2,164
 
ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย