หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
สายตรงนายก
โทร : 090-948-8567
, 055-019-667 ต่อ 6
นายทันวิน ขำแย้ม
 
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 บ้านสงกระสา ตำบลทุ่งยางเมืองเป็นตำบลหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายสุดของอำเภอคีรีมาศ อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอคีรีมาศ ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอ คีรีมาศ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 29,494 ไร่ (47.19 ตารางกิโลเมตร)
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สามพวงและ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย และเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “เป็นป่าเขาหลวง” แห้งแล้งในฤดูแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรเหมาะกับการทำการเกษตร ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก
 
   
ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลทุ่งยางเมืองเป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป
 
 
ตำบลทุ่งยางเมือง มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย ทำไร่ข้าวโพด ทำไร่ถั่ว และในปัจจุบันมีการปลูกมันสำปะหลังในบางพื้นที่
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,193 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,071 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84

หญิง จำนวน 1,122 คน คิดเป็นร้อยละ 51.16
ความหนาแน่นเฉลี่ย 46.47 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านสงกระสา 179 192 371  
2   บ้านทุ่งยางเมือง 247 222 469
  3   บ้านเนินสะเดา 171 192 363  
4   บ้านวังกร่าง 312 337 649
  5   บ้านคลองน้ำเย็น 162 179 341  
    รวม 1,071 1,122 2,193
 
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563 จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย