กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
<
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ
 
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง
 
ประชาชนได้รับการฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าสู่การผลิตที่ยั่งยืน
 
จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค ที่พอเพียง
 
ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กีฬา และนันทนาการ
 
ส่งเสริมให้สังคม ชุมชน เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดแบบยั่งยืน