กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
         
ตำบลทุ่งยางเมืองมีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้

ถนนสายหลัก จำนวน 1 สาย
  รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร

ถนนสายภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 สาย
  รวมระยะทาง 11 กิโลเมตร
 
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองน้ำเย็น จำนวน 1 แห่ง

คลองยาง จำนวน 1 แห่ง

คลองน้ำไหล จำนวน 1 แห่ง

บึงซ่านน้ำ จำนวน 1 แห่ง

บึงซ่านแห้ง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อน้ำตื้น จำนวน 75 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 8 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

คลอง จำนวน 3 แห่ง

สระเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง