กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมเครื่องพ่นหมอกควัน   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2561   15 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   14 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งยางเมือง-วังกร่าง หมูที่4 บ้านวังกร่าง   14 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด)    12 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินงาน (สขร 1) เดือนพฤษภาคม 2561    7 มิ.ย. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร และค่าธรรมเนียมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   17 พ.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินงาน (สขร 1) เดือนเมษายน 2561    7 พ.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินงาน (สขร 1) เดือนมีนาคม 2561   11 เม.ย. 2561 18
  (1)     2      3      4      5