กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
สท0023.3/ว2282 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกต์ร  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2281 1-ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว2281 2-ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว2277 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว836 1-สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3/25  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว836 2-สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3/25  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.4/ว837 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.4/ว2212 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว830 ขอความอนุเคราะห์ให้การช่วยเหลือในการจัดซื้อกระเทียมของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่่องสอน  [ 18 มิ.ย. 2561 ]    
 
เร่งรัดการรายงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว827 แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 950