กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
สท 0023.4/ว4035 จัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
สท 0023.3/ว1532 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
สท 0023.2/ว1530 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 1  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
สท 0023.2/ว1528 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน  [ 22 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1518 การเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี 2563  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1520 การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว4126 สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1523 1-การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1523 2-การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว1515 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/25  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/10574 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ 1  [ 19 ต.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1011