กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
สท 0023.3/ว1133 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านจัดก  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว3173 การป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1123 รายงานผลการดำเนินงานระบบ e-plan ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/1132 ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว3172 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว3171 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว3170 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว1131 การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแ  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.1/ว3165 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม  [ 17 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว3150 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
สท0023.2/ว3149 แจ้งผลการประชุม ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  [ 16 ส.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 976